#LearnSpaceWordsFromChineseNews

Answer to From Folklore to Reality! How Chang’e Became Modern History!

Answers: 1. D 2. B

Analysis:

Xiǎo Míng: Zhòng bàng xiāoxi! Zhòng bàng xiāoxi! 小明:重磅消息!重磅消息! Xiao Ming: Big news! Big news!

Xiǎo Hóng: Zěnmele? 小红:怎么了? Xiao Hong: what’s wrong?

Xiǎo Míng: Cháng’é sì hào chénggōng dēnglù yuèqiú la! 小明:嫦娥四号成功登陆月球啦。 Xiao Ming: The Chang’e 4 lunar …

Scroll to Top