Answer to West Meets East! Cultural Differences Shown Through Comics (Part Two)

Answer: 1. C

Analysis:

Jason: “Lì Li, zhōngguórén guònián de shíhou huì sòng shénme lǐwù a?” Jason: “丽丽,中国人过年的时候会送什么礼物啊?” Jason: “Li Li, what gifts will the Chinese send during the Chinese New year?”

Lì Li: “Wǒmen yìbān huì sòng hóngbāo.” 丽丽:“我们一般会送红包。” Li Li: “We usually send …