Practical Lesson for Going to the Doctor in China

1. Read the dialogue and answer the questions below.

Lǐ xiānsheng: Nǐ nǎlǐ bù shūfu? 李先生:你哪里不舒服?

Wáng Jūn: Wǒ yǒu diǎnr liú bítì, hóulóng yě hěn tòng. 王军:我有点儿流鼻涕,喉咙也很痛。

Lǐ xiānsheng: Zhè zhǒng qíngkuàng chíxù duōjiǔ la? 李先生:这种情况持续多久啦?

Wáng Jūn: Liǎng tiān la. 王军:两天啦。

Lǐ xiānsheng: …