Answer to How Are East And West Cultures Different? Learning Chinese Through Comics (Part One)

Answer: A

Analysis:

Xiǎo Xīn: Lì Li, nǐ hái yào zuò shénme ya? Wǒ děng nǐ hǎo jiǔ la. 小新:丽丽,你还要做什么呀?我等你好久啦。 Xiao Xin: Li Li, what are you still doing? I’ve been waiting for you for a long time.

Lì Li: Zài děng yíxià ma, wǒ …