Learn the Chinese numerals “百(bǎi)” “千(qiān)” and “万(wàn)”

Hi Zhānɡ Lì, zuótiān kàn yǎnchànɡhuì de rén duō ma? Jenny: Hi 张丽,      昨天     看   演唱会           的 人    多   吗?

Hi Zhang Li, did a lot of people attend the concert yesterday? Zhāng Lì: Hěn duō, dàgài yǒu wǔqiān rén. 张       丽:很  多, 大概   有    …