Learn Chinese Measure Word “家(jiā)”

Lǐ Huá: Nǐmen yì ___ rén qù nǎr? 李 华: 你们    一___ 人   去  哪儿? Li Hua: Where will your whole family go? David:  Mǎlù duìmiàn xīn kāi le yì ____ cānguǎn, wǒmen qù nàr    chīfàn. David:马路  对面      新   开 了 一____ 餐馆,     我们     去  …