#ImproveChineseVocabularyWay

Answer Key – Insider’s Guide to Chinese Study Hacks

Answer: C

Analysis:

Nǐ gāngcái zuò shénme le?
你刚才做什么了?
What did you do just now?

Wǒ gāngcái kàn le Chénglóng lìxiǎn jì.
我刚才看了《成龙历险记》 。
I watched Jackie Chan Adventures just now.

歌曲 (Gēqǔ)

舞蹈 (Wǔdǎo)

动画片 (Dònghuàpiān)

“成龙历险记 (Chénglóng lìxiǎn jì) Jackie Chan Adventures” is …

Scroll to Top