Nursery Rhyme-我爱小青蛙(Wǒ ài xiǎo qīngwā) I love the Little Frog

Gūguā, gūguā, yìzhī xiǎo qīngwā, 咕呱,   咕呱,一只   小    青蛙, Ribbit, Ribbit, there is a little frog, Gūɡuā, ɡūɡuā, wǒ zuì xǐhuan tā. 咕呱,    咕呱,我 最    喜欢  它。 Ribbit, Ribbit, I love him most of all. Tā de  gēshēng měi, tā de shēngyīn dà, 它  的    …