Chinese Nursery Rhyme: I Love My Kindergarten

Wǒ ài wǒ de yòu’éryuán, 我  爱  我 的  幼儿园,

I love my kindergarten, Yòu’éryuán lǐ péngyou duō, 幼儿园       里  朋友       多,

I have many friends in the kindergarten, Yòu chànggē lái yòu tiàowǔ, 又     唱歌      来  又   跳舞,

We sing and dance, Dàjiā yìqǐ …