Video Lesson: I Love Chinese Style!

How to talk about your favourite music in Chinese?

Exercises in the Video:

1. A: Xiànzài Zhōngguó fēng hěn huǒ a! Zhōu Jiélún hé Wáng Lìhóng de xīn gē dōu shì Zhōngguó fēng.     B: Zhōngguó fēng hǎotīng ma. Wǒ yě hěn xǐhuan Zhōngguó fēng.     Which …