#IdentifyChineseWords

Confused About the Differences Between the Homonyms? Take This Quiz!

1. Please choose the best option to fill each blank.

A. 不止 (Bùzhǐ)

B. 不只 (Bùzhǐ)

Zhè tǒng shuǐ bùzhǐ shí gōngjīn. 1. 这桶水_____十公斤。

Bùzhǐ wǒ yǒu nà běn shū, tā yě yǒu. 2. _____我有那本书,他也有。

Pǎobù bùzhǐ kěyǐ jiǎnféi, hái kěyǐ duànliàn shēntǐ. 3. 跑步_____可以减肥,还可以锻炼身体。…

Scroll to Top