Chinese Idioms: Be Humble Enough to Consult One’s Inferiors (Elementary)

Bù chǐ xià wèn
不   耻  下    问
Be humble enough to consult one’s inferiors

Listen to the whole story:

Chūnqiū shí, wèiguó yǒu gè jiào Kǒng Yǔ de dàfu. 春秋       时,卫 国    有   个 叫    孔    圉  的 大夫。 In the Spring and Autumn …