What Do You Mean By “回头见(huítóujiàn)”?

You may often hear others say “回头见(huítóujiàn)”. What does it mean? How to use it? Now let’s have a look!

Mǎ Kè:  Liùdiǎn le,  Línglíng, yìqǐ xiàbān ba. 马  克:六点   了,玲玲, 一起 下班  吧。 Mark: It’s 6 o ’clock. Lingling, let’s go. Línglíng: Nǐ xiān …