HSK Quiz: Shāng liáng (商量) VS Tǎo lùn (讨论)

Fill in the blanks with the correct answer.

1. Shāng liáng (商量)

2. Tǎo lùn (讨论)

Pí tè de huà yǐnqǐle jīliè de__ . 
皮特 的  话   引起了激烈 的 __ 。
Peter’s words sparked a heated discussion.

Lǎoshī, wǒ xiǎng gēn nín __ yīxià, míngtiān …