Conversation-业余爱好 (yèyú àihào) Hobbies

业余爱好 (Yèyú àihào) Hobbies

初级 (Chūjí) Beginner Level

Lily: Mài Ke, nĭ xĭhuan páshān ma? Lily: 迈克,你喜欢爬山吗? Lily: Mike, do you like climbing mountains?

Mike: Nà dāngrán le, wǒ de àihào jiù shì páshān. Mike: 那当然了,我的爱好就是爬山。 Mike: Of course, my hobby is mountain climbing.

生词 …