Nursery Rhyme–祝你新年好!(Zhù nǐ xīnnián hǎo!) Happy New Year To You!

Zhù nǐ xīnnián hǎo ya! 祝   你 新年     好   呀!

Happy New Year to you! Zhù nǐ xīnnián hǎo! 祝   你 新年     好!

Happy New Year to you! Zhù nǐ zài xīn de yì nián lǐ wànshìrúyì bùbù gāo! 祝   你 在 新  的 一 …