Chinese Nursery Rhyme-我有一个幸福的家 (wǒyǒu yígè xìngfú de jiā) I Have A Happy Family

Wǒ ài wǒ de bàba, 我  爱 我  的 爸爸,

I love my daddy, Yě ài wǒ de māma, 也 爱 我  的 妈妈,

I love my mommy too, Bàba māma dōu ài wǒ ya. 爸爸   妈妈   都   爱 我 呀。

Daddy and mommy both …