Nursery Rhyme -祝你圣诞快乐(Zhù Nǐ Shènɡdàn Kuàilè) Happy Christmas to You

Wǒmen zhù nǐ Shèngdàn kuàilè, 我们 祝  你圣诞快乐, Merry Christmas to you, Wǒmen zhù nǐ Shèngdàn kuàilè, 我们 祝   你圣诞快乐, Merry Christmas to you, Wǒmen zhù nǐ Shèngdàn kuàilè, 我们 祝  你圣诞快乐, Merry Christmas to you, Zhù nǐ xīnnián kuàilè, 祝 你 新年 快乐, Happy …