Get Prepared for the HSK: Synonyms

Tā lái dào jiàoshì, jīngyà de fāxiàn jiàoshì lǐ yí gè rén dōu méiyǒu.

他 来  到   教室, 惊讶  地  发现  教室  里 一 个 人  都   没有。

Look at the word highlighted in red in the sentence above. Choose the word from the selection …