Quiz Time! Which One Is Made for the Lantern Festival?

1. Please choose the best answer to make the dialogue complete.

Míng Ming: Xiǎo Xīn, zhège shì shénme? 明明:小新,这个是什么?

Xiǎo Xīn: Zhège shì (   ), yě jiàozuò yuánxiāo, shì yuánxiāo jié de chuántǒng shíwù o. 小新:这个是(   ),也叫做元宵,是元宵节的传统食物哦。

中国元宵节 (ZhōngGuó YuánXiāo Jié) The Chinese Lantern Festival