Where Does Your Father Work? (Elementary)

Please choose the correct answer to fill in the blank.
Wáng Lì:  Nǐ bàba zài nǎlǐ gōngzuò?
王      丽:你 爸爸 在  哪里 工作?
Linda: __________.
Wǒ bàba gōngzuò zài Shànghǎi.
A. 我   爸爸    工作    在    上海。

Wǒ bàba zài Shànghǎi gōngzuò.
B. 我   爸爸  在  …