Answer to Easily Use Interjections to Express Surprise in Chinese!

Answer: 1. B

Analysis:
Dialogue:

Xiǎo Hóng: Nǐ Wǔ Yī dào nǎlǐ qù wán la? 小红:你五一到哪里去玩啦? Xiao Hong: Where did you go on May 1st (Chinese Labour Day)?

Xiǎo Míng: Wǒ dào Běijīng qù wán le. 小明:我到北京去玩了。 Xiao Ming: I went to Beijing.

Xiǎo Hóng: …