Sorry to Trouble You

Listen Online

课文 Text :

Zhēn bù hǎo yìsi,   dárǎo nín ɡōnɡzuò le. A: 真     不  好  意思,打扰  您     工作    了。 I’m sorry, I didn’t mean to bother you.

Méi shì ér B: 没   事  儿。 No problem.