Exchanging Money

Láojià, wŏ xiăng bă mĕiyuán huàn chéng Rénmínbì. A: 劳驾,我    想   把   美元       换      成       人民币。 Excuse me, I’d like to exchange some US dollars for RMB. Qĭng nín xiān tián yī zhāng duìhuàn dān. B: 请     您   先   填  一   张       兑换       单。 Fill …