Everything is going well. (Beginner) 一切顺利。(初级)

一切顺利。(Yí qiè shùnlì. ) Everything is going well.  

Example:     Háo jiǔ bú jiàn, yí qiè dōu hǎo ma?  A: 好    久 不 见,一切   都    好  吗? Hi, long time no see. How is everything going?    Yí qiè dōu shùnlì. Nǐ ne?  B: 一切   都   顺利。你呢? …