Video Lesson: Everybody Knows It!

How to express “every” in Chinese?

Exercises in the Video:

1. A: Jenny, kàn, shì Brad Pitt, tā yě kāishǐ yòng Wēibó le.     B: Bù kěnéng, wǒ měitiān dōu shàng Wēibó, zěnme méi kàndào?     Which of the following statements can be inferred from the dialogue? …