Answer to Tickle Your Funny Bone with Chinese Style Comedy

Answer: 1. D

Analysis:

Xiǎo Xīn: Lì Li, nǐ xǐhuan kàn tuōkǒuxiù ma? 小新:丽丽,你喜欢看脱口秀吗? Xiao Xin: Li Li, do you like to watch talk shows?

Lì Li: Bǐ qǐ tuōkǒuxiù, wǒ gèng xǐhuan kàn xiǎopǐn. 丽丽:比起脱口秀,我更喜欢看小品。 Li Li: I prefer witty skit to talk shows.…