#DifferentLevelsOfUnderstanding

Answer to How to express different levels of understanding: 理解 VS 了解

Answer: 1.B 2.A 3.A 4.B

Answer analysis:

1.wǒ xué zhōngwén shì wèile gèng hǎo de liǎojiě zhōngguó wénhuà. 我学中文是为了更好的了解中国文化。 I study Chinese to better understand Chinese culture.

2.zhè jiàn shì shì wǒ zuò cuòle, xīwàng nǐ lǐ jiè yíxià. 这件事是我做错了,希望你理解 一下。 This is my fault, …

Scroll to Top