Describing a Position

Situational Conversation I

Qiáo! Shuí zuò zài Xiăo Mă yòubian ne?
A:   瞧! 谁    坐    在  小   马    右边     呢?
Look! Who’s sitting on the right of Xiao Ma?
shì, LăoLĭ. Kănjiàn wŏ de jiāotōngtú le ma?
B: 是,老李。看见    我   的   交通图   了  吗?
It’s …