Answer to Test Your Knowledge of Daily Chinese Vocabulary with This Quiz!

Answer analysis:

1. C

Tā shēngbìng le, dùzi téng. 她生病了,肚子疼 。 She is sick and has a stomachache.

Nà xiànzài qù yīyuàn ba. 那现在去医院吧。 Go to the hospital now.

个子 (Gèzi): stature.

兔子 (Tùzi): rabbit.

肚子(Dùzi): belly.

2. A

Nǐ Xíguàn Zhōngguó de shēnghuó ma? …