Chinese Nursery Rhyme-大风车 (Dà fēngchē) The Big Pinwheel

Dà fēngchē zhī ya zhī yōuyōu de zhuàn, 大     风车    吱  呀 吱   悠悠    的    转, The big pinwheel twirls,

Zhèlǐ de fēngjǐng a zhēn hǎokàn. 这里  的  风景     啊  真    好看。 The scenery here is so beautiful.

Tiān hǎokàn, dì hǎokàn, 天      好看, 地    …