Chinese Idiom: 鹤立鸡群 (hèlìjīqún) A Crane Standing Among Chickens

Jìncháo shí,  yŏu yí gè rén jiào Jī Shào. Tā zhăng de yíbiăotángtáng, érqiĕ cáinéng chūzhòng, dānrèn Jìn Huìdì de shìcóngguān. Yí cì, yŏu rén qīnfàn jīngchéng. Jī Shào gēnsuí Huìdì qiánqù zhēngtăo pànluàn, búliào dă le bàizhàng, suíxíng de guānyuán、jiànglĭng yĭjí shìwèi sĭshāng wúshù, …