Don’t Be Rude! Count People the Right Way Using “个(gè),”  “位 (wèi)” and “口(kǒu)”

Linda: Nà shì Zhāng Hóng yìjiā sān ___ ma? Linda: 那  是    张      红    一 家  三  ___ 吗? Linda: Is that Zhang Hong’s family of three? Liú Wěi: Shì de. Tā yǒu yí __ nǚ’ér. Tā de xiānsheng shì  yí __ yīshēng. 刘   伟:是  …