#CommonlyUsedPhrasesOnTheNews

Chinese Quiz Time! Commonly Used Phrases on the News Regarding the Coronavirus

Read the following Chinese sentences and choose the best word to fill in each blank.

A. 复学 (Fùxué)

B. 复工 (Fùgōng)

    Yīnwèi shòudào yìqíng yǐngxiǎng, gōngsī ānpái wǒmen____ hòu kěyǐ zàijiā bàngōng. 1. 因为受到疫情影响,公司安排我们____后可以在家办公。     Wǒ de dìdi xiànzài hái méiyǒu____, suǒyǐ tā zhǐ néng zài …

Scroll to Top