5 Chinese Words Related to COVID-19 You Must Know

1 新型冠状病毒 (Xīnxíng guānzhuàng bìngdú): Coronavirus /COVID-19
Example:
Kēxuéjiā men yǐ fēnlí chū yǐnqǐ zhè zhǒng liúxíng bìng de guānzhuàng bìngdú.
科学家们已分离出引起这种流行病的冠状病毒。                 
Scientists have isolated the coronavirus causing the epidemic.

2 口罩 (Kǒuzhào):Mask, gauze mask

Example:
Nǐ chūmén yídìng yào dài kǒuzhào.
你出门一定要戴口罩。
You must …