Answer to Do You Know the 3 Common Parts of Speech?

Answers: 1. C   2. B   3. D   4. A

Analysis:

Lán tiān, báiyún, qīngshān, bì shuǐ, zhè shì yì fú duō měi de fēngjǐnghuà a. 蓝天,白云,青山,碧水,这是一幅多美的风景画啊。 Blue sky, white clouds, green mountains, clear water, how beautiful the landscape is.

Wǒjiā háizi jīnnián shí sān suì …