Answer to How Do We Cry out in Chinese?

Answers:
1. A

Analysis:

Wáng Qīng: Āiya, nǐ yòu cǎi dào wǒ de jiǎo la.
王青: 哎呀,你又踩到我的脚啦。
Wang Qing: Ouch, You stepped on my foot again.

Lì Lì: Bàoqiàn, wǒ búshì gùyì de.
丽丽: 抱歉,我不是故意的。
Li Li: Sorry, I didn’t do it on purpose.

We …