#ChineseNurseryRhymes

Chinese Nursery Rhyme – 骄傲的大公鸡(Jiāoào de Dà Gōngjī) The Big Proud Rooster

Wŏ shì yìzhī dà gōngjī, 我   是 一只  大 公鸡, I’m a big rooster,

Wō wō wō, 喔   喔  喔, Cock-a-doodle-doo,

Dài jīnguān, 戴    金冠, I wear a gold crown,

Chuān huāyī. 穿         花衣。 And bright-colored clothes.

Zhǐyào wŏ wō wō wō jiào yìshēng, 只要     …

Scroll to Top