Chinese Emoji: A Second Second Language

Mǎ Kè:  Lǐ Lì, míngtiān yìqǐ qù tīng yǎnchànghuì ba? 马  克:李丽,明天    一起 去  听    演唱会        吧? Mark: Lily, there’s a concert tomorrow, we should go together! Lǐ Lì: Shuí de yǎnchànghuì a? 李丽:谁 的    演唱会      啊? Lily:  Who is playing? Mǎ Kè: Dāngdì de …