Answer to What’s So Important About This Email Quiz?

Answer: A Analysis: Shōu jiàn rén: Lǐ Níng 收      件   人:李 宁 Receiver: Li Ning

Yóujiàn zhǔtí: Wǒ de shēngrì pàiduì 邮   件   主题:我 的     生 日 派 对 Email Subject: My birthday party

Lǐ Níng, zuìjìn zěnme yàng a? Xià zhōuliù shì wǒ de …