Take a Quiz and See If You Know North China from South China

Read the materials below and please answer the question.

Yìfāng shuǐtǔ yǎng yìfāng rén, yóuyú nánběi fāng dìlǐ wèizhì, qìhòu tiáojiàn de bùtóng, 一方水土养一方人。由于南北方地理位置、气候条件的不同, rénmen gèzì de yǐnshí xíguàn yǔ yǐnshí wénhuà yě bújìn xiāngtóng. 人们各自的饮食习惯与饮食文化也不尽相同。

(Do you know the differences between “南方” and