Cheer up! (Beginner) 振作起来!打起精神!(初级)

振作起来!打起精神!(Zhènzuò qǐlái! Dǎ qǐ jīngshén!) Cheer up! (Beginner)

Example:

    

     Xiǎo míng, wǒ de wùlǐ kǎoshì méi jígé. Wǒ hǎo nánguò, wǒ wèi zhècì kǎoshì zhǔnbèi le yígèyuè le!  A:  小明,     我 的  物理 考试  没 及格。  我 好    难过,      我 为  这次   考试     准备     了 …