By the way. (Beginner) 顺便问一下。(初级)

顺便问一下。(Shùnbiàn wèn yíxià.) By the way. (Intermediate)

Example:

    Nǐ kàn tiānqì yùbào le ma? Jīntiān tiānqì zěnmeyàng? A: 你 看   天气  预报  了 吗? 今天   天气    怎么样? Did you see the weather report? How is the weather today?

    Búshì hěnhǎo, yǒufēng. B: 不是   很好,    有风。 …