Buying Things

Xiānshēng, yŏu qiézi ma?
A: 先生,       有   茄子 吗?
Do you have eggplants here, sir?
Yŏu, zhèxiē dōu shì. Nĭ yào năzhŏng?
B: 有,  这些   都   是。你 要   哪种?
Yes, all those are (eggplants). What kind do you  want?
Zhèzhŏng qiézi duōshao qián yì jīn?…