Test Your Might with This Chinese Quiz

Fill in the blanks by selecting correct words given in the bracket.

A. 没关系 (Méiguānxi)

B. 买 (Mǎi)

C. 红 (Hóng)

D. 认识 (Rènshi)

1. A: Wǒ jiào xiǎo chén, hěn gāoxìng (   ) nǐ.     A: 我叫小陈,很高兴(   )你。

    B: Xiǎo chén, nǐ hǎo! Wǒ jiào …