#BadChristmasGiftsInChina

Here Are Some “Bad” Christmas Gifts You Should Never Give in China

Please help Rose to pick an appropriate gift for her Chinese friend. Zhāng Míng:  Shèngdàn jié dào le,    nǐ  gěi nǐde  Zhōng’guó péngyou zhǔnbèi le  shénme lǐwù? 张           明: 圣诞          节 到    了,你  给  你的  中国          朋友        准备      了  什么    礼物? Zhang Ming:  Christmas is …

Scroll to Top