Back To Chinese Nursery Rhyme – 我有一个幸福的家 (wǒyǒu yígè xìngfú de jiā) I Have A Happy Family

Answers: 1.B 2.C <<Back to “Chinese Nursery Rhyme – 我有一个幸福的家 (wǒyǒu yígè xìngfú de jiā) I Have a Happy Family”