#AStoryAboutThreePigs

三只小猪的故事 (sān zhī xiăo zhū de gù shì) A story about three pigs

三只小猪的故事(sān zhī xiăo zhū de gù shì) A story about three pigs

1. Cóngqián, yŏu sān zhī xiăozhū líkāi māma, yào qù guò dúlì de shēnghuó. 从前,     有   三  只   小猪   离开  妈妈,要   去  过  独立 的    生活。 Long time ago, three pigs decided to …

Scroll to Top