Answer to A Fun Lesson on Asking Someone’s Name in Chinese

Answer: 1. A

Analysis:

Xiǎo Lǐ : Nǐ hǎo, jiàndào nǐ hěn gāoxìng, qǐngwèn nǐ ▁▁? 小李:你好,见到你很高兴,请问你 ▁▁? Xiao Li: Nice to meet you , May I know ▁▁?

Xiǎo Wáng: Wǒ xìng Wáng, jiào Wáng Píng. 小王:我姓王,叫王平。 Xiao Wang: My last name is Wang, …