Put This Chinese Conversation in Order And Find out When to Go to Sleep!

Please put the sentences in the correct order:

    Suǒyǐ gèngjiā yǒu zhù yú wǒmen jìnkuài jìnrù mèngxiāng. 1. 所以更加有助于我们尽快进入梦乡。

    Yīnwèi zhè duàn shíjiān réntǐ jīnglì xiàjiàng, 2. 因为这段时间人体精力下降,

    Rúguǒ yào xiǎng tígāo shuìmián zhìliàng, nǐ bìxū zhùyì rùshuì de shíjiān. 3. 如果要想提高睡眠质量,你必须注意入睡的时间。

    Yǒu shùjù biǎomíng …